Allmänna villkor och köpvillkor

Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning av Dietistgrevinnan (moderbilaget ENOTA AB:s)  produkter och tjänster. Dietistgrevinnan förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på denna webbplats (dietistgrevinnan.se) en månad före ikraftträdandet.

 

1. Allmänt

Priserbjudanden på Dietistgrevinnan:s webbplats (dietistgrevinnan.se) kan inte kombineras med andra erbjudanden. Dietistgrevinnan reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda produkter.

 

1.1 Nya kunder
Dietistgrevinnan kan beställa kreditupplysning på nya kunder. Dietistgrevinnan har rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras.

 

1.2 Betalningsvillkor
Dietistgrevinnan använder Klarna:s betalningstjänst för produkter och tjänster som Dietistgrevinnan säljer och följer därför Klarnas betalningsvillkor. I samarbete med Klarna erbjuds olika alternativ till betalning av kurser och utbildningar. Du kan välja att betala hela beloppet direkt, efter 14 dagar eller avbetala beloppet upptill 36 månader. Se Klarnas villkor här.

 

1.3 Upphovsrätt m.m.
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Dietistgrevinnan:s produkter och tjänster tillkommer Dietistgrevinnan. Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Dietistgrevinnan. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.


1.4 Oförutsedda händelser, force majeure
Dietistgrevinnan ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Dietistgrevinnan:s kontroll och som Dietistgrevinnan inte kan påverka.


1.5 Friskrivning 

Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på lärarens tolkning av litteratur, forskning, lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Källor till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan ändras över tiden varför Dietistgrevinnan inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig eller vid varje tid uppdaterad. Dietistgrevinnan friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall Dietistgrevinnan ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.


1.6 Dietistgrevinnan:s behandling av personuppgifter

Dietistgrevinnan kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats eller anmälan till någon av Dietistgrevinnan:s tjänster, produkter eller nyhetsbrev. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Läs vår Integritetspolicy här.

 

2. Utbildningar, kurser och föreläsningar

 

2.1  Lärarledda utbildningar, kurser eller föreläsningar på plats eller digitalt

 

2.1.1 Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning ska ske via Dietistgrevinnan:s webbplats (dietistgrevinnan.se). Anmälan är bindande. Du har enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59) 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit din anmälan. Ångerrätt gäller ej om datumet för starten infaller inom 14 dagar efter köp.


2.1.2 Avanmälan

Avanmälan från en utbildning ska ske skriftligen.

Vid avanmälan tidigare än 12 veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 8 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 1000 kr som är en administrativ avgift.

Du har möjlighet att omboka din utbildning till andra utbildningsdatum fram till 28 dagar före utbildningsstart utan ombokningsavgift. Ombokning som sker senare än 28 dagar före utbildningsstart är endast möjlig mot uppvisande av läkarintyg. Du får då möjlighet att läsa din utbildning inom ett år från uppvisandet av läkarintyget. Notera att ordinarie betalningsvillkor hos Klarna gäller.

Vid sjukdom eller skada som uppstår under pågående utbildning har du rätt att slutföra kvarvarande utbildningsmoment på andra utbildningsdatum. Ingen återbetalning sker. Från det datum då Dietistgrevinnan informeras om dina förhinder att fortsätta pågående utbildning på grund av sjukdom eller skada äger du rätt att slutföra kvarvarande utbildningsmoment.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en annan fysisk person. Detta förutsätter att Dietistgrevinnan erhåller en skriftlig överlåtelse med den nya deltagarens namn, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift. Obs! Klarnas betalningsvillkor gäller.

Information om ombokningsregler under pågående Covid-19-pandemi

Under pågående situation med Coronapandemin sker ingen återbetalning för påbörjad utbildning eller kommande utbildning om det är mindre än 28 dagar kvar till utbildningsstart. Du äger istället rätt att fullfölja utbildningen (delmoment eller i sin helhet) vid senare tillfälle/tillfällen. Det gäller även om du blir sjuk inför utbildningsstart eller under pågående utbildning – då sker ingen återbetalning, du får istället möjlighet att fullfölja utbildningen vid senare tillfälle/tillfällen.

Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård.


2.1.3 Deltagarantal
Alla utbildningar har begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till Dietistgrevinnan.

Dietistgrevinnan förbehåller sig rätten att byta utbildningsdatum, alternativt ställa in en utbildning, som har för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter kommer, vid inställd utbildning, att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader återbetalas inte.


2.1.4 Reservation för ändringar
Dietistgrevinnan reserverar sig för mindre ändringar och tillägg i utbildningens innehåll och upplägg. Lärarledd undervisning, avsedd att genomföras på plats, kan komma att ske i digitalt klassrum, om förutsättningar inte finns för att genomföra utbildningen, kursen eller föreläsningen på plats och sker då under ordinarie utbildningstid.

Dietistgrevinnan förbehåller sig rätten att vid lärares sjukdom eller annat förhinder ersätta läraren med en enligt Dietistgrevinnan:s bedömning likvärdig lärare. Dietistgrevinnan reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på Dietistgrevinnan:s webbplats (dietistgrevinnan.se).


2.1.5 Licenser och omprov

Teoretiska omprov är kostnadsfria. För att erhålla licens på licensutbildningen krävs 100 % närvaro och godkända teoretiska och praktiska prov.


2.1.6 Utbildningsavgift vid utbildning på gemensam plats

I avgiften inkluderas utbildningsdokumentation, tentamen, licensering, för- och eftermiddagskaffe.


2.1.7 Utbildningsavgift vid digital utbildning  
I avgiften inkluderas utbildningsdokumentation, tentamen och licensering.

Vid internatutbildningar tillkommer kostnad för logi, middag och eventuella specialarrangemang som specificerats i utbildningsbokningen.


2.1.8 Bokning av logi
Om inte annat anges bokar kursdeltagare logi själv.


2.1.9 Fotografering och filmning m.m.
Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.


2.2.1 Beställning av utbildning eller kurs
Vid beställning av utbildning eller kurs från Dietistgrevinnan:s utbud skickas en bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Vid digital utbildning skickas inloggningsinformation via e-post till aktuell webbmötestjänst senast en dag innan kursstart.


2.2.2 Tekniska förutsättningar
Dietistgrevinnan ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.